NOHOU » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de inschrijving op en de verhuring van standplaatsen voor de exploitatie van kermisinrichtingen op kermissen, lunaparken en soortgelijke gelegenheden tot vermaak van:

 

NOHOU B.V.

Postbus 1360

4700 BJ Roosendaal

 

Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 58271880

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Artikel 1:             Definities

 

In deze algemene voorwaarden van NOHOU B.V. hebben de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis:

 1. ”de Gemeente”: de Nederlandse Gemeente die een kermis of evenement houdt en die opdrachtgever van NOHOU B.V. is.
 2. “NOHOU B.V. ”: de organisatie die voor en namens de Gemeente het proces van inschrijving op en (ver)gunning van standplaatsen op de kermis c.q. het evenement regelt en de kermis c.q. het evenement organiseert, regelt en hierop toezicht houdt. De kermisexploitant sluit een huurovereenkomst voor de standplaats met NOHOU B.V. als verhuurder af.
 3. “inschrijver”: de exploitant van een kermisattractie of kermisattractie die zich heeft ingeschreven om deel te nemen aan de biedings- en gunningsprocedure voor het toekennen van standplaatsen op de kermis c.q. het evenement in de Gemeente.
 4. ”huurder”: de exploitant van een kermisattractie met wie, na (ver)gunning door de Gemeente, een overeenkomst voor het huren van de standplaats tot stand komt.
 5. “biedsom”: het netto bedrag, exclusief btw, belastingen, leges en servicekosten, waarvoor de kermisexploitant zich op een standplaats op de kermis c.q. het evenement inschrijft en dat hij/zij voor het mogen exploiteren van de kermisattractie aldaar biedt.
 6. ”huursom”: de totaalvergoeding voor de gegunde c.q. gehuurde standplaats, bestaande uit de biedsom vermeerderd met de verschuldigde btw, belastingen, leges en servicekosten, doch exclusief de bijkomende kosten voor het aansluiten op en het gebruikmaken van nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit.
 7. ”verpachtingsannonce” : de advertentie van de Gemeente en/of NOHOU B.V. , gepubliceerd in een vaktijdschrift en/of vakblad, met welke advertentie exploitanten van (kermis)inrichtingen of attracties worden uitgenodigd in te schrijven op een of meer kermissen c.q. evenementen.
 8. “schriftelijk”: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 9. “kermis of evenement”: de kermis, het festival, het feest, de markt of jaarmarkt, het concert, de show, de bijeenkomst of overige gelegenheid die c.q. dat op een bepaalde dag of gedurende een bepaalde periode binnen de Gemeente wordt gehouden.

 

Artikel 2:             Toepasselijkheid

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen en biedingen op, alsmede toewijzing en (ver)gunningen van standplaatsen op kermissen en/of evenementen, alsmede op alle overeenkomsten betreffende het pachten of huren van deze standplaatsen, en tevens op alle overeenkomsten van dienstverlening ten behoeve van het organiseren van en toezicht houden op deze kermissen en/of evenementen door NOHOU B.V.
 2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle met de dienstverlening samenhangende overeenkomsten of daaruit voortkomende deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
 4. Indien deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de inschrijver c.q. huurder ter hand zijn gesteld is er sprake van een bestendige relatie. NOHOU B.V. hoeft dan deze algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op een volgende inschrijvings- en gunningsprocedures en/of overeenkomsten tussen de inschrijver c.q. huurder en NOHOU B.V. van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 3:             Positie en functie van NOHOU B.V.

 

 1. NOHOU B.V.  is een professionele organisatie die in opdracht van een Gemeente een kermis en/of evenement voorbereidt, organiseert en toezicht houdt op het verloop hiervan. De Gemeente heeft deze activiteiten aan NOHOU B.V. uitbesteed. Tot de werkzaamheden van NOHOU B.V. behoren in ieder geval het regelen van de inschrijving op en toewijzing/gunning van standplaatsen voor de kermis c.q. het evenement, het afsluiten van huurovereenkomsten betreffende deze standplaatsen, het innen van de huursom daarvan, het uitvoeren van promotie activiteiten, het regelen van stroom- en overige nutsvoorzieningen, het controleren en toezicht houden op het verloop van de kermis en alles wat daarmee samenhangt.
 2. NOHOU B.V. is daarbij bevoegd om als gevolmachtigde van de Gemeente namens de betreffende Gemeente vergunningen voor de standplaatsen te verlenen.
 3. NOHOU B.V. is uitdrukkelijk bevoegd om in eigen naam de huurovereenkomsten betreffende de standplaatsen af te sluiten en is gerechtigd alle hieruit voortvloeiende rechten op eigen naam geldend te maken en/of in rechte af te dwingen, onverminderd het eigen recht van de Gemeente om zulks zelf te doen.

Inschrijving/bieding op standplaats(en): artikel 4 t/m 6

 

Artikel 4:             Inschrijving, totstandkoming overeenkomst van dienstverlening

 1. Voor het doen van inschrijvingen moet gebruik gemaakt worden van de inschrijvingsformulieren die bij NOHOU B.V. verkrijgbaar zijn of via de website www.kermisnohou.nl, kunnen worden gedownload, of die door de NKB (Nederlandse Kermis Bond) of BOVAK (Bond van kermisbedrijfhouders) zijn goedgekeurd. Overige inschrijfformulieren of inschrijvingen op andere wijze worden niet in behandeling genomen.
 2. Inschrijfformulieren dienen geheel juist en volledig ingevuld en door de inschrijver ondertekend te worden toegezonden aan NOHOU B.V.  Indien de inschrijver minderjarig is, dient zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier te ondertekenen.
 3. Inschrijving is uitsluitend mogelijk tot de in de verpachtingsannonce vermelde sluitingstermijn. Als datum van aanbieding/inschrijving geldt de datum van ontvangst van het inschrijfformulier door NOHOU B.V.
 4. Telefonische (aan)biedingen en/of verhogingen of verlagingen van een eenmaal bij de inschrijving gedane bieding worden niet geaccepteerd.
 5. Iedere inschrijving en daarbij gedane bieding is bindend voor de inschrijver en moet onherroepelijk en zonder enig voorbehoud worden gedaan.
  Inschrijvingen moeten gestand worden gedaan tot op het moment dat over de toewijzing en gunning van de standplaatsen is beslist.
 6. Wijzigingen, verlagingen of verhogingen van een eenmaal gedane bieding zijn niet mogelijk. Intrekking van een bieding is uitsluitend mogelijk voor de datum van sluiting van de inschrijftermijn tegen betaling van een vergoeding van € 75,00 aan administratiekosten.
 7. Voor iedere inrichting moet geheel afzonderlijk worden ingeschreven, door het inzenden van een afzonderlijk inschrijfformulier.
 8. Inschrijvingen met kermisattracties die op het moment van de inschrijving nog moeten worden gebouwd of nog niet in het bezit van de inschrijver zijn, dienen vergezeld te gaan van een bankgarantie ten bedrage van € 12.500,00 en een kopie van de koopovereenkomst c.q. huurovereenkomst voor deze kermisattractie. De bankgarantie moet gelden tot de afloopdatum van de kermis. Indien de kermisattractie 48 uur vóór aanvang van de kermis niet aanwezig is, vervalt de bankgarantie onherroepelijk aan NOHOU B.V. en/of de Gemeente en zal deze worden geïncasseerd.
 9. Met inschrijvingen voor een bepaalde standplaats of met gestelde eisen aan deze standplaats door de inschrijver hoeft geen rekening gehouden te worden.

10. Bijschrijvingen en/of doorhalingen op het inschrijfformulier door de inschrijver, niet steunend op een bepaling van deze voorwaarden of in de verpachtingsannonce, zijn ongeldig en binden de Gemeente en/of NOHOU B.V. niet, zonder overigens afbreuk te doen aan de geldigheid van de inschrijving.

 

Artikel 5:             Concurrentie en overige bedingen en toelichting

 1. Er kan worden ingeschreven met (aan)biedingen met of zonder concurrentie van een tweede gelijksoortige (kermis)inrichting.
 2. Concurrentiebedingen die trachten andere, niet tot dezelfde categorie behorende inrichtingen als waarmede wordt ingeschreven, te weren of bepaalde personen te weren, maken de inschrijving ongeldig.
 3. Automaten van welke aard dan ook, die uitsluitend dienen voor amusement, worden niet als concurrentie beschouwd van soortgelijke automaten in oefeningspellen.
 4. Inschrijving onder het beding ”mits geen standplaats elders” worden niet geaccepteerd.
 5. De inschrijver moet duidelijk aangegeven voor welke soort (kermis)inrichting wordt ingeschreven, zo nodig met een nadere omschrijving en/of foto’s van de (kermis)inrichting om de categorie waartoe de inrichting behoort juist te kunnen beoordelen.
 6. Bij de omschrijving van de inrichting mag de inschrijver uitsluitend gebruik maken van de benaming van de inrichting zoals deze bij de NKB en/of de Bovak is geregistreerd.

 

Artikel 6:             Biedsom

 

 1. Op het inschrijfformulier moet de biedsom die de inschrijver aanbiedt zowel in cijfers als voluit geschreven in letters worden vermeld.
 2. Deze biedsom moet exclusief btw, servicekosten en overige kosten zijn.
 3. Bij een verschil tussen de voluit geschreven biedsom in letters en de biedsom in cijfers, geldt uitsluitend de voluit geschreven biedsom in letters als de aangeboden biedsom voor de standplaats.
 4. Bij acceptatie van de bieding wordt de huursom voor de standplaats bepaald op grond van de biedsom vermeerderd met de verschuldigde belastingen en de servicekosten.

Artikel 7:             Toewijzing, gunning van de standplaats(en)

 

 1. Binnen 14 dagen na de sluiting van de inschrijvingstermijn zal NOHOU B.V. een keuze uit de geldige inschrijvingen maken en een voordracht aan de Gemeente doen over de gunning van de standplaatsen.
 2. In principe worden standplaatsen toegekend aan de inschrijver met de hoogste bieding. Wanneer twee of meer inschrijvers voor een even hoog bedrag hebben ingeschreven met dezelfde inrichting en dat bedrag de hoogste inschrijving is, bepaalt NOHOU B.V. door loting aan wie van de hoogste inschrijvers de gunning zal geschieden.
 3. NOHOU B.V. is echter uitdrukkelijk bevoegd, in voorkomende omstandigheden, van het bepaalde in het vorige lid af te wijken en de standplaats(en) toe te wijzen aan degene NOHOU B.V. daartoe verkiest.
 4. De inschrijver ontvangt schriftelijk bericht of hij/zij al dan niet voor gunning van de standplaats aan de Gemeente is voorgedragen, uitdrukkelijk onder voorbehoud dat deze voordracht door de Gemeente wordt geaccepteerd.
 5. In principe beslist de Gemeente binnen 6 weken na ontvangst van deze voordracht of zij deze voordracht al dan niet accepteert. NOHOU B.V. is echter niet verantwoordelijk indien de Gemeente deze termijn overschrijdt.
 6. Indien de Gemeente de voordracht accepteert, ontvangt de inschrijver hiervan binnen 14 dagen schriftelijk bericht dat zijn/haar bieding is geaccepteerd en dat de standplaats aan hem/haar wordt toegewezen c.q. gegund. Daarbij verleent NOHOU B.V.  namens de Gemeente een vergunning voor de standplaats op de kermis c.q. het evenement.
 7. Klachten over de toewijzing, de voordracht c.q. gunning van standplaatsen zijn niet mogelijk. Informatie over andere inschrijvingen en biedingen wordt niet verstrekt.

 

Artikel 8:             Tot standkoming van de pacht- c.q. huurovereenkomst

 

 1. De huurovereenkomst betreffende de standplaats komt tot stand nadat de inschrijver de door NOHOU B.V. toegezonden gunning heeft geaccepteerd en ondertekend aan NOHOU B.V.  heeft geretourneerd, ook indien in deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de inschrijver echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien NOHOU B.V. uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Door de acceptatie van de gunning komt tussen NOHOU B.V. als verhuurder en de betrokken inschrijver een huurovereenkomst tot stand, waarop deze algemene voorwaarden, aangevuld met de eventuele voorwaarden vermeld in de verpachtingsannonce en verhuurvoorwaarden van de Gemeente, van toepassing zijn.

 

Bijzondere verplichtingen van de huurder: artikel 9 t/m 15

 

Artikel 9:             Algemeen, gebruik van de standplaats

 1. De huurder draagt er zorg voor dat de door hem verstrekte gegevens en overige informatie, juist en volledig zijn en vrijwaart NOHOU B.V. voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 2. NOHOU B.V. zal de door de huurder verstrekte gegevens en overige informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.
 3. De huurder, aan wie naar aanleiding van zijn inschrijving een standplaats is toegewezen, is verplicht daarvan gebruik te maken.
 4. De standplaats mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOHOU B.V. niet door een ander dan door de huurder worden ingenomen of op een andere dan voor de soort inrichting geëigende wijze worden geëxploiteerd.
 5. De huurder is uitsluitend gerechtigd de standplaats te gebruiken voor het doel waarvoor deze standplaats is gehuurd. De huurder mag op de standplaats geen andere kermisinrichting opbouwen en/of exploiteren dan waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven.
 6. De huurder die bij zijn/haar inschrijving stroom heeft aangevraagd, is verplicht de stroom af te nemen.
 7. Gebruik van eigen stroomvoorziening is niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen met NOHOU B.V.
 8. De huurder is verplicht gebruik te maken van de openbare nutsvoorzieningen zoals stroom, water- en gas, voor zowel zijn/haar inrichting als voor zijn/haar woon- en/of personeelswagens.
 9. De huurder dient de standplaats direct na in gebruikneming op gebreken, vervuiling of onvolkomenheden te controleren. Eventuele gebreken, vervuiling, onvolkomenheden of overige klachten ten aanzien van de standplaats dient de huurder direct- maar uiterlijk binnen 24 uur na in gebruikneming van de standplaats - aan NOHOU B.V. te melden, bij gebreke waarvan de standplaats geacht wordt zonder gebreken of onvolkomenheden en in goede staat door de huurder in gebruik te zijn genomen.
 10. De huurder is verplicht de standplaats gedurende de kermis of het evenement in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de kermis of het evenement hieraan ontstane onvolkomenheden, vervuiling of schade, ook indien dit is veroorzaakt door bezoekers van de kermis en/of het evenement. Schade aan de standplaats dient direct na ontstaan c.q. constatering aan NOHOU B.V. te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
 11. Het onderhouden en schoonhouden van de standplaats dient te geschieden door de huurder in overleg met NOHOU B.V. De huurder dient aanwijzingen van NOHOU B.V. hierover stipt op te volgen.
 12. Na afloop van de kermis en of het evenement dient de huurder de standplaats leeg, schoongemaakt en in de staat waarin de standplaats bij ingebruikneming verkeerde, achter te laten.
 13. NOHOU B.V. zal de standplaats na afloop van de kermis of het evenement direct inspecteren. De huurder heeft het recht om bij deze eindinspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met herstel van schade, schoonmaken van bovenmatige vervuiling, onderhoud of reparatie van de standplaats ontstaan door het gebruik van de standplaats door de huurder, komen voor rekening van de huurder.

 

Artikel 10:           Verantwoordelijkheid voor de inrichting

 1. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de (deugdelijke) staat, de (deugdelijke) werking en het deugdelijke onderhoud van zijn inrichting en vrijwaart NOHOU B.V. en/of de Gemeente uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder de bezoekers van de kermis of het evenement, tot vergoeding van schade die zij hebben geleden door of in verband met de ondeugdelijk of gebrekkige staat of werking van de kermisinrichting.

 

Artikel 11:           Verzekering

 

 1. De huurder dient zich ten genoegen van NOHOU B.V. voor de duur van de kermis c.q. van het evenement, inclusief de periode voor opbouw en afbreken, adequaat te verzekeren voor zijn de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden, eventuele werkgeversaansprakelijkheid en de schadelijke gevolgen van brand en inbraak.
 2. De huurder is verplicht op eerste verzoek van NOHOU B.V. genoegzame documenten betreffende de in lid 1 genoemde verzekeringen te tonen, alsmede bewijzen van de premiebetaling.
 3. Het niet c.q. niet genoegzaam verzekeren door de huurder en/of het niet op eerste verzoek vertonen van verzekeringsdocumenten of bewijzen van premiebetaling door de huurder, geeft NOHOU B.V.  en/of de Gemeente het recht de desbetreffende huurder voor een periode van tenminste 2 jaar uit te sluiten voor elke kermis c.q. elk evenement dat door de Gemeente en/of NOHOU B.V. zal worden georganiseerd.

 

Artikel 12:           Wettelijke regelingen, technische voorschriften

 1. De kermisinrichting(en) van de huurder, alsmede de exploitatie daarvan, dient volledig te voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen, zoals eisen betreffende (brand)veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. De huurder wordt geacht bekend te zijn met alle op hem/haar van toepassing zijnde relevante wettelijke voorschriften en regelgeving van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en regelgeving verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.
 2. De huurder is verplicht ervoor te zorgen dat de inrichting in zodanige staat is, alsmede dat zodanige maatregelen zijn getroffen, dat de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij de inrichting bevindt, redelijkerwijs is gewaarborgd. Ook dient de huurder te voldoen aan het gestelde in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen van 27 maart 1997.
 3. Alle elektrische installaties, ook die met eigen opwekking, moeten voldoen aan de bij of krachtens de Wet gegeven voorschriften of regelingen voor elektrische installaties in het algemeen en voor elektrische sterkstroominstallaties voor lage spanning in het bijzonder.

Artikel 13:            Artikel: Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

 

 1. De huurder is verplicht de bevelen en/of aanwijzingen gegeven door de overheidsinstanties, of door (private) organisaties waaraan deze handhavingstaken zijn uitbesteed, zoals de Dienst Publieke Werken, de Politie, de Brandweer, alsmede gegeven door of namens de Gemeente en/of NOHOU B.V. , in verband met de orde, (brand)veiligheid, arbeidsomstandigheden en goede zeden en in verband met de exploitatie van de inrichting in het algemeen, stipt op te volgen.
 2. De ambtenaren c.q. werknemers van genoemde diensten, de Gemeente en/of NOHOU B.V. zijn bevoegd de naleving van de wettelijke regels, vergunningvoorschriften, bevelen, aanwijzigen etc. te controleren zijn gerechtigd hiertoe de kermisinrichting te betreden en te inspecteren. De huurder verleent aan deze ambtenaren en werknemers c.q. aan NOHOU B.V. hierbij machtiging om de inrichting vrijelijk te betreden.
 3. De in de vorige leden vermelde inspecties, goedkeuring en/of nadere bevelen of aanwijzigen ontheffen de huurder niet van zijn eigen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid terzake.

 

Artikel 14:           Huursom en overige kosten

 

 1. Onder de huursom wordt verstaan de door de inschrijver geboden biedsom, vermeerderd met btw, leges en servicekosten.
 2. De servicekosten zijn verschuldigd als bijdrage in de kosten van reclame en promotie van de kermis c.q. het evenement, de kosten van normale afvalverwijdering en reguliere schoonmaak van het kermis- c.q. evenementsterrein.
 3. De hoogte van het percentage van de servicekosten wordt jaarlijks per 1 oktober door NOHOU B.V.  opnieuw vastgesteld en geldt met onmiddellijke ingang voor alle inschrijvingen en overeenkomsten voor het komende seizoen. Het geldende percentage aan servicekosten wordt op de website van NOHOU B.V. gepubliceerd.
 4. De huursom (inclusief btw, leges en servicekosten) moet bij vooruitbetaling worden voldaan. De huurder is 25% van de overeengekomen huursom verschuldigd op het moment dat de standplaats aan hem is gegund. De resterende 75% moet worden voldaan uiterlijk 2 maanden voordat de kermis c.q. het evenement aanvangt.
 5. Indien dit voor de opbouw van de kermisinrichting noodzakelijk is, zal de aansluiting van de kermisinrichting op nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water en andere voorzieningen, mits tijdig schriftelijk aangevraagd door de huurder, tijdens de opbouw mogelijk gemaakt worden.
 6. NOHOU B.V. bepaalt voor iedere kermis welk installatiebedrijf en/of welke leverancier de aansluitingen op en de levering van elektriciteit en/of overige nutsvoorzieningen verzorgt.
 7. De aansluitkosten op deze nutsvoorzieningen en de kosten voor gebruik van deze nutsvoorzieningen, inclusief de aansluiting en gebruik voor woon- en personeelswagens, zijn voor rekening van de huurder en worden na afloop van de kermis c.q. het evenement door het installatiebedrijf c.q. de betreffende leverancier van de nutsvoorziening rechtstreeks aan de huurder in rekening gebracht.
 8. Voor de aansluitkosten gelden vaste prijzen die in de vakbladen worden gepubliceerd. De kosten van gebruik van elektriciteit en gas worden berekend op basis van het daadwerkelijk verbruikte aantal KwH resp. m3, onder toepassing van het daarvoor geldende tarief dat de toeleverancier hanteert.
 9. Watergebruik is in de servicekosten inbegrepen.

 

Artikel 15:            Betaling

 1. NOHOU B.V. is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de huursom, zoals omschreven in het voorgaande artikel, of enige andere zekerheid voor betaling van de huurder te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de huurder niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de huurder aan NOHOU B.V. een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door NOHOU B.V.  betaling alsnog uitblijft, is de huurder bovendien gerechtigd aan de huurder buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
 6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is NOHOU B.V. gerechtigd aan de huurder over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de huurder in rekening te brengen.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is NOHOU B.V.  gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige tijdige betaling door de huurder, is NOHOU B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de huurder hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft NOHOU B.V. eveneens indien hij/zij al voordat de huurder in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de huurder te twijfelen.
 9. De huurder is bij ontbinding van de huurovereenkomst verplicht de schade te vergoeden die NOHOU B.V.  en/of de Gemeente hierdoor lijdt, welk schade wordt gefixeerd op de hoogte van de overeengekomen huursom verminderd met de eventuele huursom die een derde nog voor de standplaats voldoet, onverminderd het recht van NOHOU B.V. en/of de Gemeente om volledige schadevergoeding te vorderen.
 10. Door de huurder gedane betalingen zullen door NOHOU B.V. ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de huurder bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De huurder is niet gerechtigd vorderingen van NOHOU B.V. te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij/zij heeft op NOHOU B.V. Dit geldt eveneens indien de huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

 

 

 

 

Praktische gang van zaken en regels: artikel 16 t/m 22

 

Artikel 16:           Opbouw kermis

 

 1. Met het opbouwen van de (kermis)inrichtingen, (kermis)attracties, kramen, tenten, het plaatsen van de wagens, opstallen en dergelijke mag niet eerder worden begonnen dan vanaf 9.00 u op de derde dag vóór aanvang van de kermis, tenzij in de verpachtingsannonce anders is vermeld.
 2. Vóór het in lid 1 genoemde tijdstip mogen geen woon-, pak- of andere wagens of opstallen op de openbare weg of op het kermis- c.q. evenemententerrein worden geplaatst, tenzij door NOHOU B.V.  hiervoor toestemming is verleend.
 3. De huurder zal zich bij NOHOU B.V. aanmelden en zich als huurder identificeren door het tonen van zijn/haar legitimatiebewijs of overige documenten, voordat met de opbouw van de attractie mag worden begonnen. NOHOU B.V. zal de huurder de juiste standplaats aanwijzen.
 4. De huurder mag geen andere standplaats dan de door NOHOU B.V. aangewezen standplaats innemen.
 5. Uitsluitend de huurder zelf is bevoegd om de standplaats in te nemen.
 6. NOHOU B.V. is gerechtigd afwijkende bepalingen op te stellen omtrent de tijdstippen van opbreken en afbreken van de kermisinrichting en/of tijdstippen van onderbrekingen van het opbouwen en afbreken hiervan vast te stellen, indien de verkeerssituatie ter plaatse dit noodzakelijk maakt.
 7. Het is verboden voor het oprichten, overeind houden en exploiteren van de inrichting(en) de openbare weg of verharding op te breken of daarin pennen te slaan.
 8. Na aanvang van de kermis c.q. het evenement mag niet meer worden opgebouwd, terwijl de wagens op het aanvangsuur van de kermis c.q. het evenement van het terrein verwijderd moeten zijn, behoudens uitdrukkelijke toestemming van NOHOU B.V.
 9. Wagens en/of inrichtingen die op een andere dan door of namens verhuurder aangewezen (stand)plaats staan, zullen door of namens verhuurder worden verwijderd. De huurder verleent NOHOU B.V. hierbij onherroepelijk machtiging om deze wagens te (laten) verwijderen.
 10. Deze verwijdering geschiedt geheel voor rekening en risico van de huurder.

 

Artikel 17:           Openingstijden en toegankelijkheid

 

 1. NOHOU B.V. stelt namens de Gemeente de openingstijden en sluitingstijden van de kermis vast.
 2. Gedurende de openingstijden is de kermis c.q. het evenement voor het publiek toegankelijk en moet de huurder zijn inrichting voor het publiek geopend houden en exploiteren, zulks ten genoegen van NOHOU B.V.
 3. Specifieke kinderzaken dienen tot het sluitingsuur van de kermis geopend en verlicht te zijn.
 4. Het schoonhouden en repareren van de inrichting en/of de standplaats en het ontvangen van leveranties mag slechts geschieden in de tijd, waarin de kermis c.q. het evenement voor het publiek is gesloten.
 5. Overtreding van de in dit artikel genoemde verplichting door de huurder kan tot uitsluiting van deelname aan de kermis voor het volgende seizoen leiden.

 

Artikel 18:           Afbreken kermisinrichting

 

 1. Met het afbreken van de (kermis)inrichtingen etc. mag niet eerder worden begonnen dan na de sluitingstijd op de laatste dag van de kermis c.q. het evenement.
 2. Vóór het in lid 1 genoemde tijdstip mogen geen wagens op het kermis- c.q. het evenemententerrein aanwezig zijn.
 3. De inrichtingen, opstallen en wagens moeten afgebroken en verwijderd zijn en de standplaatsen moeten daarna vrij van kermisinrichtingen en overige opstallen en in de staat waarin zij voor de aanvang van de plaatsing van de kermisinrichtingen en de wagens verkeerden, aan NOHOU B.V.  worden opgeleverd zijn, uiterlijk om 12.00 uur van de tweede dag na het einde van de kermis c.q. het evenement, tenzij in de verpachtingsannonce anders is vermeld.
 4. Indien de huurder zijn inrichting(en), opstal(len) en/of wagen(s) etc. niet tijdig heeft verwijderd, zulks ter beoordeling van de NOHOU B.V. , is NOHOU B.V.  bevoegd deze te (laten) verwijderen, zulks voor rekening en risico van de huurder. De huurder verleent NOHOU B.V. hierbij onherroepelijk machtiging om de kermisinrichtingen, de wagens etc. in dit geval te (laten) verwijderen.
 5. De door NOHOU B.V. aldus verwijderde kermisinrichtingen, wagens etc., zullen door NOHOU B.V.  voor rekening en risico van de huurder worden opgeslagen. De huurder kan deze eigendommen afhalen tegen contante voldoening van de verwijderingskosten en opslagkosten en voor al hetgeen hij/zij verschuldigd is aan NOHOU B.V. en/of de Gemeente heeft voldaan.
 6. Het is de huurders verboden om aan hun branche vreemde artikelen te verkopen of uit te geven.
  Daarbij gelden in ieder geval het navolgende.
  1. Het is exploitanten van vermaakzaken verboden hierin consumptieartikelen en andere voorwerpen te verkopen of uit te geven of zulks toe te staan
  2. Het is exploitanten van vermaak-, kinder-, verkoopzaken en tenten (niet zijnde een automatenspel) niet toegestaan automaten van welke aard dan ook in of bij hun inrichting aanwezig te hebben.
  3. In een gebakkraam mogen geen patates frites, popcorn en/of pinda’s worden verkocht.
  4. In een snelbuffet mag geen paling en/of vis worden verkocht.
  5. Het is verboden op enigerlei wijze alcoholhoudende dranken te verstrekken of te verkopen, zonder de daartoe verplichte vergunning(en) van de overheid.
  6. Vanuit verkoopgelegenheden mogen buiten de tijden van openstelling van de kermis geen waren of producten worden verkocht of worden afgeleverd.
  7. Het is verboden vanuit suikerwerkkramen speelgoedartikelen, in welke vorm dan ook, al dan niet met aangehecht snoepgoed of gevuld met snoepgoed, te verkopen, met uitzondering van trompetten, wandelstokjes, parasolletjes en flesjes met een speen.
  8. Het is de exploitanten van amusementsautomaten verboden prijzen, in welke vorm dan ook, uit te keren.
  9. Een hoofd van Jut mag met slaghoedjes, alsmede op elektronische wijze worden geëxploiteerd.
  10. Kleurenspellen en/of andere gezelschapsspellen mogen met ten hoogste 24 deelnemers geëxploiteerd worden.
  11. NOHOU B.V. is bevoegd nadere regels over het hiervoorgaande op te stellen en de huurder aanwijzingen te geven, welke de huurder stipt moet naleven.
  12. Een lotenverkopende inrichting is een kermisinrichting die, onder welke benaming ook, een van een merk voorzien voorwerp, dat uit een aantal gelijksoortige getrokken wordt, verkoopt ten einde het publiek mee te laten dingen naar een prijs c.q. prijzen waarbij de winnaar(s) wordt c.q. worden aangewezen door het lot of door enige andere kansbepaling. Dergelijke inrichtingen vallen onder de Wet op de Kansspelen.
  13. Indien de huurder na herhaalde waarschuwing van NOHOU B.V. deze regels niet naleeft, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is NOHOU B.V. gerechtigd de kermisinrichting (tijdelijk) te sluiten en/of een boete op te leggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.

Artikel 19:           Branche vreemde producten

Artikel 20:           Toegangsprijzen, uit te keren prijzen

 

 1. Elke huurder is verplicht de (toegang)prijzen van de door hem geleverde zaken, waren en/of diensten, waaronder begrepen rit-, deelname- en/of toegangsprijzen, duidelijk en op een goed zichtbare plaats aan te geven.
 2. (Toegangsprijzen) mogen niet afwijken van de in de verpachtingsannonce of in de voorwaarden bij de gunning voorgeschreven (toegang)prijzen.
 3. De eventueel aan de kermis- c.q. evenementenbezoeker uit te keren prijzen en/of premies mogen niet bestaan uit geld, alcoholhoudende dranken, nougat- of zuurstokartikelen en wapens (zoals vuur-, steek- en slagwapens) of op wapens gelijkende artikelen.
 4. Indien de huurder na herhaalde waarschuwing van NOHOU B.V. voornoemde regels niet naleeft, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is NOHOU B.V. gerechtigd de kermisinrichting (tijdelijk) te sluiten en/of een boete op te leggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.
 5. Het gebruik maken van luidsprekers is verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van NOHOU B.V.
 6. Het ten gehore brengen van muziek buiten de openingstijden van de kermis c.q. het evenement is verboden.
 7. Het gebruik van sirenes, meertonige hoorns, piepers en/of kruit (klappertjes), in welke vorm dan ook, is verboden, behoudens met uitdrukkelijke toestemming van NOHOU B.V.
 8. Het gebruik maken van hoorns, anders dan in een vermaakinrichting om het begin en einde van een rit kort aan te geven, is verboden.
 9. In kermisinrichtingen waar producten en zaken worden verkocht, mag geen gebruik worden gemaakt van geluidsversterkers.
 10. Bij parademakende inrichtingen mag slechts gedurende een korte tijd vóór aanvang van de vermakelijkheid c.q. de voorstelling op een daarvoor bestemd podium buiten en vóór de kermisinrichting, al dan niet met gedempte muziek, de vertoning worden aangekondigd.
 11. Het is voor parademakende inrichtingen verboden een voorstelling c.q. vertoning in deze inrichtingen door middel van luidsprekers tijdens de voorstelling c.q. vertoning naar buiten aan het publiek kenbaar te maken, door te geven of te begeleiden.
 12. Indien de huurder na herhaalde waarschuwing van NOHOU B.V. voornoemde regels niet naleeft, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is NOHOU B.V. gerechtigd de kermisinrichting (tijdelijk) te sluiten en/of een boete op te leggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.

Artikel 21:           Geluid en geluidsvolume

Artikel 22:           Centrale Muziek

 

 1. Bij aansluiting op verplichte centrale muziek is het verboden het zegel van de tussen geplaatste apparatuur te verbreken
 2. In geval van verplichte centrale muziek is het streng verboden voor de huurder om zelf muziek ten gehore te brengen in welke vorm dan ook.
 3. Het geluidsvolume van de verplichte centrale muziek mag de 80 dB(A) niet overschrijden.
 4. Indien de verplichte centrale muziek om welke reden dan ook tijdelijk buiten gebruik is of moet worden gesteld, is en blijft het verboden eigen muziek ten gehore te brengen.
 5. Indien de huurder na herhaalde waarschuwing van NOHOU B.V. voornoemde regels niet naleeft, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is NOHOU B.V. gerechtigd de kermisinrichting (tijdelijk) te sluiten en/of een boete op te leggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.

 

 

 

 

 

 

Bijzondere gevolgen bij niet naleving van de regels en bepalingen van deze algemene voorwaarden: artikel 23 t/m 25

 

Artikel 23:           Niet tijdig in gebruiknemen en/of opbouwen van de standplaats

 1. Wanneer de huurder uiterlijk om 12.00 u ’s middags op de dag voorafgaande aan de kermis c.q. het evenement, zijn /haar standplaats niet in gebruik heeft genomen en geen aanvang met het opbouwen van zijn/haar inrichting heeft gemaakt, is de huurder van rechtswege in verzuim en kan hij/zij geen aanspraak meer maken op het gebruik van de standplaats, onverminderd zijn/haar verplichting tot volledige betaling van de overeengekomen huursom.
 2. NOHOU B.V. is in dat geval gerechtigd deze standplaats aan een derde toe te kennen, te verhuren of hierover anderszins te beschikken, zonder dat de huurder enige aanspraak op teruggave van de huursom of schadeloosstelling kan maken.

 

Artikel 24:           Maatregelen en boetes

 

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden en de verpachtingsannonce, is NOHOU B.V. gerechtigd de volgende maatregelen en boetes aan de huurder op te leggen, indien de huurder na herhaalde waarschuwing door NOHOU B.V. nalatig is om aan de regels die in deze algemene voorwarden worden gesteld te voldoen en/of om aanwijzingen van NOHOU B.V. terzake op te volgen.
  1. Onmiddellijke sluiting van de kermisinrichting en uitsluiting van verdere deelname van de huurder aan de kermis c.q. het evenement, tot het moment waarop de huurder naar genoegen van NOHOU B.V. de regels en aanwijzingen is nagekomen;
  2. Het gedurende een door NOHOU B.V. te bepalen periode niet aan de huurder gunnen van een standplaats, ongeacht het bedrag van zijn bieding of de aard van de kermisinrichting, op enige door NOHOU B.V. georganiseerde kermis of evenement;
  3. Het opleggen van een direct volledig opeisbare boete van € 2.250,00 per overtreding, vermeerderd met € 500,00 voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt;

zulks onverminderd het recht van NOHOU B.V. op vergoeding van geleden schade, gederfde winst, rente en kosten daaronder begrepen, alsmede onverminderd het recht van NOHOU B.V. om de huurovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

Artikel 25:           Retentierecht

 1. NOHOU B.V. is bevoegd de teruggave van alle zaken van de huurder, kermisinrichtingen en wagens daaronder begrepen, die NOHOU B.V. onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat:
  1. de huurder de huursom, inclusief belastingen, leges en servicekosten niet of niet volledig heeft voldaan;
  2. de huurder de kosten van de verwijdering en opslag van deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
  3. de huurder andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met NOHOU B.V. en/of de Gemeente niet of niet volledig heeft voldaan.
  4. NOHOU B.V.  is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.
  5. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en kosten door NOHOU B.V. of de Gemeente geleden, welke veroorzaakt wordt door of het gevolg is van:
   1. het transporteren, opbouwen, afbreken en onderhouden van kermisinrichting(en), kermiswagens etc.;
   2. het exploiteren van de kermisinrichting en de wijze waarop deze exploitatie wordt uitgevoerd;
   3. gedragingen (nalaten daaronder begrepen) van de huurder of personen waarvoor de huurder aansprakelijk is;
   4. zaken welke in eigendom toebehoren aan de huurder of door hem worden beheerd of gebruikt.
  6. De huurder is in alle hiervoor genoemde gevallen volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart NOHOU B.V. en de Gemeente uitdrukkelijk voor alle aanspraken van bezoekers van de kermis c.q. het evenement en derden tot vergoeding van deze schade.

Artikel 26:           Aansprakelijkheid huurder

 

Artikel 27:           Klachten

 

 1. Alle klachten ten aanzien van de door NOHOU B.V. verrichte werkzaamheden en/of de geleverde diensten dienen direct – binnen 24 uur na ontdekking - mondeling en uiterlijk binnen 5 dagen na afloop van de kermis c.q. het evenement schriftelijk aan NOHOU B.V. te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de huurder.
 2. Alle klachten over de aard, deugdelijkheid en de staat van de standplaats, alsmede de nutsvoorzieningen en overige voorzieningen op het kermis- c.q. evenemententerrein, dienen direct - binnen 12 uur na ontdekking– mondeling aan NOHOU B.V. te worden gemeld. Deze klachten dienen binnen 5 dagen na afloop van de kermis c.q. het evenement schriftelijk bij de Gemeente of de betreffende leverancier van de nutsvoorziening te worden gemeld.
 3. NOHOU B.V. is niet verantwoordelijk voor verhelpen en/of oplossen van de in lid 2 genoemde klachten, doch zal zich inspannen om de Gemeente resp. de toeleverancier van de nutsvoorziening ertoe te bewegen de klacht te verhelpen en/of op te lossen.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan NOHOU B.V. is gemeld, wordt de standplaats geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden en diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht c.q. geleverd.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de huurder niet op.
 6. De huurder dient NOHOU B.V. in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan NOHOU B.V. te verstrekken.
 7. Ingeval van een terechte klacht waarvoor NOHOU B.V. verantwoordelijk is, zal NOHOU B.V.  kosteloos zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen servicekosten. Een en ander ter keuze van NOHOU B.V. . Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen artikel betreffende de aansprakelijkheid NOHOU B.V.

 

Artikel 28:           Aansprakelijkheid NOHOU B.V.

 

 1. NOHOU B.V. zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door NOHOU B.V. gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt NOHOU B.V. geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is NOHOU B.V. slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van NOHOU B.V.  voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De huurder is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 5. Indien NOHOU B.V. aansprakelijk is voor door de huurder geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van NOHOU B.V. te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van NOHOU B.V. niet uitkeert of de schade niet onder een door NOHOU B.V. gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van NOHOU B.V. beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de huursom.
 6. De huurder dient NOHOU B.V. uiterlijk binnen 6 maanden dat hij/zij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem/haar geleden schade hiervoor aan te spreken.
 7. NOHOU B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ontbreken van adequate en toereikende (kracht)stroomvoorzieningen, aggregaten, generatoren en zekeringen en overige nutsvoorzieningen.
 8. NOHOU B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de aard, de staat, de geschiktheid, de deugdelijkheid van de standplaats en het kermis c.q. evenemententerrein en/of gebreken of defecten hierop of hieraan. Uitsluitend de Gemeente als eigenaar van de grond kan hiervoor worden aangesproken.
 9. NOHOU B.V. is nooit aansprakelijk voor:
  1. schade aan of met voertuigen of wagens van de huurder, door hem ingeschakelde derden en/of bezoekers van de kermis het evenement op het kermis c.q. evenemententerrein;
  2. schade als gevolg van verlies of beschadiging van eigendommen van de huurder, van door hem ingeschakelde derden en/of van bezoekers van de kermis en/of het evenement;
  3. persoon of letselschade door bezoekers van de kermis en/of het evenement of door derden geleden, door of tijdens het gebruik of het bezoek van de kermisinrichting van de huurder.

De huurder vrijwaart in de hierboven genoemde gevallen NOHOU B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van bezoekers van de kermis en/of derden tot vergoeding van deze schade.

 1. NOHOU B.V. is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de huurder of in opdracht van de huurder door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 2. De huurder kan NOHOU B.V. niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig of onjuist gebruik van standplaats of gebruik hiervan in strijd met de bestemming of de door of namens NOHOU B.V. verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen e.d.;
  2. door de wijze waarop de kermisinrichting wordt geëxploiteerd;
  3. door het ondeskundig of onjuist opbouwen, afbreken, repareren, onderhouden van de kermisinrichting;
  4. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de huurder aan NOHOU B.V. verstrekte gegevens of informatie;
  5. door aanwijzingen of instructies van of namens de huurder;
  6. De huurder is in de gevallen als opgesomd in lid 11 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart NOHOU B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
  7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van NOHOU B.V. of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal NOHOU B.V. de huurder vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de huurder.

 

Overmacht en Restitutie van de huursom: artikel 29 en 309

 

Artikel 29:           Artikel overmacht

 

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de huurder of NOHOU B.V. , is NOHOU B.V.  gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de huurder te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de huurder voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van NOHOU B.V. wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van NOHOU B.V. , van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van NOHOU B.V.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: natuurrampen, natuurverschijnselen, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van NOHOU B.V.  en/of de Gemeente of dreiging van deze omstandigheden, bedrijfsstoringen bij NOHOU B.V. door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d., evenals door slechte weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, uitval van of storing van de automatisering of internet, stroomuitval, storingen in de elektriciteitsvoorziening,e.d. ontstane (op)leveringsproblemen.
 4. Onder overmacht aan de zijde van de huurder wordt uitdrukkelijk niet verstaan:
  1. ziekte van de huurder en/of zijn/haar personeel;
  2. het economisch of financieel tegenvallen van de exploitatieresultaten van de (kermis)inrichting;
  3. defecten of gebreken aan de attractie;
  4. overige omstandigheden betreffende de exploitatie van de (kermis)inrichting welke voor rekening en risico van de huurder komen.
  5. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de huurder gehouden zijn verplichtingen jegens NOHOU B.V. tot aan dat moment na te komen.

 

Artikel 30:           Restitutie

 1. Indien van overheidswege of door de Gemeente, vanwege slechte weersomstandigheden, natuurrampen of overige gevallen van overmacht, wordt besloten dat een kermis c.q. een evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, kan de Gemeente besluiten om (een gedeelte van) de huursom aan de huurder  te restitueren, indien doorgang op een later moment niet tot de mogelijkheden behoort.
 2. NOHOU B.V. staat volledig buiten deze beslissingen van de Gemeente en is niet bevoegd de Gemeente in deze gevallen te vertegenwoordigen. De huurder kan uitsluitend de Gemeente verzoeken om restitutie.
 3. Uitsluitend de Gemeente en uitdrukkelijk niet NOHOU B.V. is aansprakelijk voor de terugbetaling van het te restitueren (gedeelte) van de huursom.
 4. Iedere aansprakelijkheid van NOHOU B.V. voor schade die de huurder door het niet (geheel) doorgaan van de kermis c.q. het evenement lijdt is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 31:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is NOHOU B.V.  gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden, op het tijdstip waarop de huurder:
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. De huurder is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden.
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 

Artikel 32:           Annulering, opschorting

 

 1. Annulering van de huurovereenkomst door de huurder is slechts mogelijk bij aangetekend schrijven en indien hij/zij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan NOHOU B.V.  te betalen:
  1. bij annulering tot 2 maanden voor de datum waarop de kermis c.q. het evenement zal aanvangen: 50% van de overeengekomen huursom, inclusief belastingen, leges en servicekosten;
  2. bij annulering vanaf 2 maanden voorafgaand aan de datum waarop de kermis c.q. het evenement zal aanvangen: 100% van de overeengekomen huursom.
  3. bij annulering tijdens de kermis c.q. het evenement: 100% van de overeengekomen huursom.
  4. Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde prestaties voornoemde vergoedingen pro rata van toepassing.
  5. De huurder is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart NOHOU B.V. ter zake.
  6. NOHOU B.V. is gerechtigd alle reeds door de huurder betaalde bedragen te verrekenen met de door de huurder verschuldigde schadevergoeding.

 

Artikel 33:           Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 1. De inschrijving, gunning en (huur)overeenkomsten, als ook alle daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Tot kennisneming van geschillen in verband met de (ver)gunning van standplaatsen is de bestuursrechter bevoegd, nadat hiertegen eventueel bezwaar is gemaakt.
  Alle overige geschillen betreffende de (huur)overeenkomst, alsmede de organisatie van de kermis en het toezicht hierop door NOHOU B.V. , zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, zij het dat NOHOU B.V.  altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de huurder is gevestigd.

 

Datum: 9 september 2013

Gemeente Best Gemeente Boxtel Gemeente Helmond Gemeente Oosterhout Gemeente Oisterwijk Gemeente Someren Gemeente Goirle Gemeente Schouwen Reumafonds Bergen Op Zoom Mierlo